აბანოები - baths
აბრეშუმის - of silk
ადგილია - place is
ადვილი - easy, simple
ავად - ill
ავაშენებთ - (we) will build იხ. აშენება
ავიდა - (he/she) climbed; იხ. ასვლა
აკადემიაში - in academy
ალპური - alpine
ამაყი - proud
ამბავი - news, story
ამოვლებულია - dipped in; იხ. ამოვლება
ამოიღო - (he) dug out; იხ. ამოღება
არსებობს - exists იხ. არსებობა
არც ერთი - neither
ასაკი - age
ასეთი - such (a)
ასვლა - climbing
ასრულებენ - (they) perform იხ. შესრულება
ასწავლა - (he/she) taught him; იხ. სწავლება
აუზი - (swimming) pool
აფთიაქი - pharmacy
აშენება - to build
აცივდება - the temperature will fall / drop / go down; it will get colder; იხ. აცივება
არ დასაჯა - not punished იხ. დასჯა
არ ვყიდი - I do not sell; იხ. გაყიდვა2
ადგილი - place, area